Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού σωματείου με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»
Δημιουργία Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στην Βόρεια Εύβοια για 24μήνες

Έχοντας υπόψη:
–  Την από 16/11/2022 υπογραφείσα σύμβαση δωρεάς  με το ΙΣΝ.
–  Την από 14/3/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
– Τις διατάξεις του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α/23.07.2021) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.52796, ΦΕΚ 3959/Β/ 27-8-2021 «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19»
-Την αριθ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44342/2019 (ΦΕΚ 2289/Β/11-6-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε./Ιατροπαιδαγωγικό)

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης υλοποιεί το έργο «Δημιουργία Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στην Βόρεια Εύβοια για 24μήνες» και καλεί ενδιαφερομένους για πρόσληψη διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2024.

Έδρα:  Δάφνη του Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου- Αγίας Άννας ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

Για αναλυτική ενημέρωσή σας κατεβάστε το PDF απο το επόμενo Link:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την αίτησή σας κατεβάστε και συμπληρώστε το παρακάτω αρχείο Word απο το επόμενo Link:

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Εντυπο ένστασης πρόσκλησης ενδιαφέροντος 01/2023

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ