Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος 2/2022 για την προσληψη προσωπικου του σωματείου με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»
Δημιουργία Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στην Βόρεια Εύβοια για 24μήνες

Έχοντας υπόψη:
– Την από 16/11/2022 υπογραφείσα σύμβαση δωρεάς (“Agreement” 570.000,00€ ) με το ΙΣΝ.
– Την με αριθμ. 08/19-10-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
– Τις διατάξεις του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α/23.07.2021) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.52796, ΦΕΚ 3959/Β/ 27-8-2021 «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19»
-Την αριθ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44342/2019 (ΦΕΚ 2289/Β/11-6-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε./Ιατροπαιδαγωγικό)

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης πρόκειται να υλοποιήσει το έργο «Δημιουργία Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στην Βόρεια Εύβοια για 24μήνες» και καλεί ενδιαφερομένους για πρόσληψη διάρκειας 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Έδρα: Δάφνη του Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου- Αγίας Άννας ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Με την δωρεά προβλέπεται η χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους και την αντιμετώπιση των πολλαπλών επιπτώσεων των τραυματικών γεγονότων από τις πυρκαγιές του Αυγούστου2021 αλλά και στην καθημερινότητα τους εν γένει. Κύριος στόχος του κέντρου αποτελεί η μέριμνα όλων των επιπέδων που αφορούν στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

Για αναλυτική ενημέρωσή σας κατεβάστε το PDF απο το επόμενo Link:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την αίτησή σας κατεβάστε και συμπληρώστε το παρακάτω αρχείο Word απο το επόμενo Link:

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Εντυπο ένστασης πρόσκλησης ενδιαφέροντος 02/2022

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02/2022

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02/2022