Αδυναμία πλήρωσης θέσης εργασίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση του κινητού κλιμακίου στην Β. Εύβοια
του σωματείου με την επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» 

Σε συνέχεια της από 13/12/2022 ανάρτησης οριστικου πίνακα κατάταξης, κλήθηκαν διαδοχικά και σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους, τρεις (3) υποψήφιοι εργαζόμενοι ειδικότητας Κοινωνικών Λειτουργών, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να προχωρισει ο Φορέας στην πρόσληψη.
Επειδή κανείς από τους τρεις (3) υποψιφιους εργαζόμενους δεν ανταποκρίθηκε, η 1/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης του Κοινωνικού Λειτουργού του Κινητού Κλιμακίου στην Βόρεια Εύβοια  κρίνεται άγονη.
Η ανάρτηση γίνεται κατόπιν απόφασης της από 19/12/2022 και 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης έτους 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ».
Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. Γ3β/Γ.Π. 59206/19-10-2022 Υ.Α. «Έγκριση απο άποψη σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπανών κλιμακίων φορέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας στη Βόρεια Εύβοια» για την συνέχιση της ανωτέρω δράσης και ένταξη της Πράξης για χρηματοδότηση με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της 72527 Εξ 2022/26-5-2022 απόφασης ένταξης (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165759).

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος
Κυριακούλα Πνευματικάτου