Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού στο σωματείο με την επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ –
«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»

Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. πρωτ 156618/2009 (ΦΕΚ Β’ 2444/2009) Υ.Α. «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/99., όπως εχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει των υπ’ αριθ. πρωτ. 50557/29-5-2013 (ΦΕΚ Β’1299/2013) και 56669/11-6-2013 (ΦΕΚ Β’ 1426/2013) Υ.Α.
2. Την με αριθ. πρωτ. 15184/11-9-2014 Υ.Α. «Χορηγεία άδειας λειτουργίας Κέντρου Ημέρας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»
3. Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Ν.Π.Ι.Δ. του άρκρου 11 του ν. 2716/1999 που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
4. Την από 29/10/2020 Απόφαση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»
Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» για την επαναλειτουργία του Κέντρου Ημέρας «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ» στην Παιανία,
Καλεί ενδιαφερόμενους για πρόσληψη στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ 24/11/2020

Για ενημέρωσή σας κατεβάστε τα PDF απο τα επόμενα Link:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΩΝ 01-02-03-04-05-06

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 07 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 08 ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 09 ΟΔΗΓΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ

03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ

04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

07 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

08 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ-ΥΕ Γ.Κ.

08 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ-ΤΕ Γ.Κ.

09 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΗΓΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

01 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

02 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ

03 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ

04 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

06 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

07 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

08 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ-ΥΕ Γ.Κ.

09 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΗΓΟΙ